Stylizacja paznokci
logotype
logotype

Stylizacja paznokci

Nie ma na ?wiecie takiej osoby, ktra nie chcia?aby mie? ?adnych paznokci. Teraz ka?da z nas ma mo?liwo?? czyni? z w?asnymi paznokciamiprzer?ne cuda. Jeste?my bardzo zabiegane i nie mamy zbyt wiele czasu dla siebie, ale d?oniom powinny?my po?wi?ca? systematycznie czas.

Techniki, ktre zmieni? wygl?dpaznokci to akryl i ?el.S? to najpopularniejsze z metod przed?u?ania paznokci.Wykonuje si? j? na szablonie lub na tipsie. Mo?na rwnie? tak? mas? pokrywa? naturalne paznokcie.


1. Przed?u?anie paznokci metod? ?elow?

Metoda ?elowa daje ogromne mo?liwo?ci stylizacji paznokci, a jej najwi?kszym atutem jest to, ?e paznokie? ?elowy praktycznie nie r?ni si? wygl?dem od naturalnego. Prawid?owo wykonana stylizacja daje klientce komfort na 3-4 tygodnie (naturalny paznokie? ro?nie oko?o 0,8 mm na tydzie?), oczywi?cie nale?y pami?ta? o odpowiedniej piel?gnacji.Stylizacja paznokci metod? ?elow?
Jedn? z wielu metod przed?u?ania p?ytki paznokcia jest metoda ?elowa. Jest to metoda ?wiat?outwardzalna.Du?ym powodzeniem cieszy si? nie tylko w Polsce, ale i w takich krajach jak Niemcy, Francja, Irlandia, Rosja, Czechy, Szwecja, a tak?e Stany Zjednoczone, czy Chiny.
Zalet? metody ?elowej jest delikatny i naturalny wygl?d przed?u?anych paznokci tak wi?c metoda ta jest szczeglnie polecana osobom o delikatnym i eleganckim wizerunku, oraz prowadz?cych spokojny tryb ?ycia (zw?aszcza zawodowego)

2. Przed?u?anie paznokci metod? akrylow?

Metoda akrylowa obok ?elowej jest jedn? z popularniejszych metod przed?u?ania paznokci. Tak samo jak ?el ma swoich zwolennikw i przeciwnikw. Jedyne co na pewno mo?na stwierdzi? to fakt ?e daje ona wi?ksze mo?liwo?ci ni? metoda ?elowa
Metoda ta ze wzgl?du na swoj? twardo?? rewelacyjnie sprawdza si? w przypadku paznokci obgryzionych nie tylko jako odpowiednie zamaskowanie defektw p?ytki, ale rwnie? jako metoda pozwalaj?ca oduczy? si? dalszego obgryzania. Akryl mo?na rwnie? zastosowa? w przypadku deformacji p?ytki, w celu zamaskowania nieodpowiedniego kszta?tu i ukszta?towanie nowego - wr?cz idealnego paznokcia.

3. Przed?u?anie paznokci na tipsie i na szablonie

4. Zdobienia 3D

Akrylowe zdobienia paznokciZdobienia 3D - Salonowy hit. Akryl kolorowy jest teraz hitem w salonach kosmetycznych. Dzi?ki niemu tworzone s? niesamowite i niepowtarzalne wzory. Akryl ma konsystencj? bardzo plastyczn?, co pozwala na wykonywanie przer?nych wzorw.


Akrylowe zdobienie 3D (trjwymiarowych wypuk?ych) czyli kwiatuszkw, listkw itp. To jest w?a?nie to, co daje tak du?? mo?liwo?? artystycznego "wy?ycia si?", a co zarazem jest tak bardzo efektowne. Takie ma?e akrylowe cude?ka robi? du?e wra?enie na klientkach salonw. Popularno?? tych zdobie? szalenie wzrasta w okresie wiosenno - letnim rwnie? w postaci akrylowego pedicure. W zale?no?ci od ??danego efektu, mog? to by? zdobienia mniej wypuk?e, tworzone bezpo?rednio na ukszta?towanym wcze?niej paznokciu akrylowym lub bardzo wypuk?e, wr?cz wyrastaj?ce z paznokcia.

5. Paznokcie i zdobienia okoliczno?ciowe (np. ?lubne, sylwestrowe)

Na wyj?tkowe okazje, w tym na ten najwa?niejszy dzie? w ?yciu, zak?adamy unikalne kreacje. Jednak odzie?, a nawet fryzura to nie wszystko. Rwnie istotne s? d?onie, dlatego okoliczno?ciowe zdobienia paznokci oka?? si? w tym przypadku idealn? propozycj?. Podkre?l? wag? wydarzenia, a pami?tkowym fotografiom nadadz? odpowiedniego charakteru.

6. Zdobienia farbkami akrylowymi

Zdobienie paznokci farbkami akrylowymiTo wci?? rzadko spotykany i jeszcze ma?o popularny rodzaj zdobienia. Dzieje si? tak g?wnie dlatego, ?e uzyskanie przez stylistk? zadowalaj?cych efektw wymaga wprawy, zr?czno?ci i - niestety - wrodzonego talentu. O ile dwa pierwsze warunki mo?na spe?ni? poprzez odpowiedni nak?ad pracy, o tyle brak predyspozycji manualnych mo?e okaza? si? tu przeszkod? nie do przeskoczenia. Z tego powodu wiele stylistek paznokci nie podejmuje si? wprowadzenia takich zdobie? do oferty. Tymczasem paznokcie dekorowane farbkami s? wyj?tkowo efektowne i charakteryzuj? si? specyficznym stylem, jaki trudno uzyska? poprzez pozosta?e techniki. Ten rodzaj zdobie? jest idealny dla osb chc?cych podkre?li? swoj? indywidualno??.

7. Utwardzanie naturalnych paznokci

Polecany zw?aszcza w przypadku osb, ktre wol? naturalne paznokcie, dodatkowo maj? problem z ?amliwo?ci? p?ytki i chcia?y by j? wzmocni? oraz zabezpieczy? przed urazami typu p?kni?cia, z?amania oraz rozdwajanie si? p?ytki.

8. Odnowa paznokci

Po up?ywie oko?o trzech tygodni od stylizacji na p?ytce paznokciowej pojawia si? odrost, widoczny pomi?dzy fa?d? proksymaln? skry, a mas? ?elow?. Wa?ne jest, aby t? przestrze? regularnie uzupe?nia?. Okres, w jakim powinni?my wykona? dope?nienie jest kwesti? indywidualn?, poniewa? uzale?niony jest od szybko?ci wzrostu naturalnej p?ytki paznokcia.
Nale?y jednak pami?ta?, aby odrostnie przekroczy? po?owy d?ugo?ci naturalnej p?ytki paznokcia, poniewa? mo?e to doprowadzi? do wielu bolesnych urazw.

9. Paznokcie o fantazyjnych kszta?tach: Russian Style, Pipe, Edge, Sztylet, Migda?, Kwadrat

10. Manicure

11. Pedicure

Zalety paznokci ?elowych i akrylowych


Przed?u?one paznokcie atrakcyjniej si? prezentuj?, szczeglnie u osb maj?cych niezbyt ?adn? naturaln? p?ytk?, czyli np. zbyt krtk?, ogryzion?.

Nie ma konieczno?ci malowania co kilka dni, co znw zale?ne jest od trwa?o?ci lakieru jaki u?ywamy. Paznokcie mo?na uzupe?nia? co miesi?c, lub decydowa? si? na nowy wzr.

Mnstwo mo?liwo?ci zdobie?, zatapiania ozdb, hologramw, kwiatkw, motylkw itp.
Na przed?u?onych paznokciach wykonywane s? rwnie? zdobienia farbkami.

Dowolno?? kszta?tu paznokcia, np. szpic. W zale?no?ci od upodoba? mo?na dbra? oczywi?cie inn? form?. Najbardziej popularnym kszta?tem jest tzw. kwadrat, ktry mo?na wykona? na tipsie lub formie.

Jak wida? przed?u?one paznokcie maj? wiele zalet.
?ycz? wszystkim ?adnych paznokci, naturalnych czy przed?u?onych, niewa?ne, liczy si? to,?e s? ?adne.